Trụ sở chính

450 Nguyên Tử Lực, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Điện thoại:
+84 263 3824947

Fax:
+84 263 3832297

Email:
dlsales@dalathasfarm.com